Logo Ręczno Urząd Gminy

Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o konkursieofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy Ręczno

Ogłoszenie o konkursie

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468, ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXII.225.2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 235)

Wójt Gminy Ręczno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy Ręczno

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na ternie Gminy Ręczno, niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

I. Rodzaj zadania.

Zadanie publiczne z zakresu rozwój sportu na terenie gminy Ręczno.

II. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Ręczno na wsparcie realizacji zadania w 2020 roku. Wysokość środków na realizację zadania wynosi 20 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz w Uchwale Nr XXXII.225.2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 235).

Kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.

Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym obejmujące w szczególności dofinansowanie wydatków z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym kosztów:

- wynajmu lub użytkowania bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,

- specjalistycznej sportowej opieki lekarskiej oraz okresowych badań lekarskich,

- zakupu sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia,

- stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej,

- wyjazdów na obozy sportowe.

2) zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny sportu oraz organizacji, przeprowadzenia i udziału w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych;

3) organizowania zawodów sportowych i rozgrywek ligowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym:

- wynajmu lub użytkowania obiektów sportowych na potrzebę organizacji zawodów sportowych,

- opłat regulaminowych, startowych i związkowych,

- obsługi sędziowskiej i medycznej,

- zabezpieczenia i ochrony imprezy,

- zakupu nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów,

- transportu na zawody sportowe,

- ubezpieczenia zawodników,

- wyżywienie i noclegi w trakcie zawodów dla kadry zawodników i trenerów.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki związane z:

1) transferem zawodnika z innego klubu sportowego;

2) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat karnych nałożonych na klub lub zawodnika klubu;

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5) opłat z tytułu kosztów obsługi bankowej konta klubu sportowego;

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2020 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie. Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie.

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Ręczno a oferentem, którego oferta zostanie wybrana.

3. Od klubu wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Gminy Ręczno, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.

V. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – rozwój sportu 2020 na terenie Gminy Ręczno” osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), w Urzędzie Gminy Ręczno pokój nr 2. Termin składania ofert upływa 14 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ręczno, na stronie internetowej www.reczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.

1. Oferta powinna zawierać:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, a w przypadku posiadana własnych środków finansowych potwierdzoną dokumentami informację o wysokości posiadanych środków finansowych.

- informację o sposobie promocji Gminy Ręczno poprzez sport,

- potwierdzoną dokumentami informację o osiągnięciach sportowych.

2. Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające

status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem

faktycznym i prawnym)

- oświadczenie, że klub nie działa w celu osiągnięcia zysku.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy sprawdzi i oceni oferty w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Komisja przedstawi Wójtowi Gminy propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w formie protokołu z opiniowania ofert i przedstawi oferty uznane za najkorzystniejsze.

Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym (poprawne wypełnienie oferty oraz kompletność załączników) i merytorycznym przez Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:

- możliwość realizacji zadania przez klub sportowy – max. 20 punków;

- poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych lub miejscami zajętymi przez zawodników w sportach indywidualnych – max. 20 punktów,

- kalkulację finansową – max. 40 punktów,

- sposób promocji Gminy Ręczno -20 punktów.

VII. Informacje dotyczące udzielonych przez Gminę dotacji na realizację zadań tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim.

Gmina Ręczno na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2019 roku ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert w trybie uchwały o sporcie. W 2020 roku jest to pierwszy konkurs.

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno – pok. Nr 1; tel. 44 781 38 12.

 

Wójt Gminy Ręczno

/-/ Piotr Łysoń

 

/_portals_/archiwum2017.reczno.pl/CKFiles/Zarządzenie_sport_2020_—_17.02.pdf

/_portals_/archiwum2017.reczno.pl/CKFiles/Wzor_oferty_2020_(3).odt

/_portals_/archiwum2017.reczno.pl/CKFiles/klauzula_in_for_macyjna_ogolna.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy Ręczno

ZARZĄDZENIE NR 15.2020
WÓJTA GMINY RĘCZNO
z dnia 03 lutego 2020 r

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy Ręczno


 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468, ze zm.) w związku z uchwałą nr XXXII.225.2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 235) Wójt Gminy Ręczno zarządza, co następuje:

§ 1. Unieważnia otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku na terenie Gminy Ręczno ogłoszony zarządzeniem Wójta Gminy Ręczno nr 8.2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku.

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  Wójt Gminy Ręczno

  /-/ Piotr Łysoń

  więcej

  Zawiadomienie o wynikach konkursu

  Zawiadomienie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku na terenie gminy Ręczno

  więcej

  Zawiadomienie o wynikach konkursu

  Zawiadomienie

  o wynikach otwartego konkursu ofert

  na wsparcie realizacji zadania publicznego

  w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie gminy Ręczno

  więcej

  Wójt gminy zaprasza

  Piotr Łysoń

  godziny przyjęć interesantów
  środa 9:00 - 12:00

  tel. 044 781 32 21
  e-mail: wojt@reczno.pl

   

  Zobacz również

  wersja językowa

  Kalendarz

  marzec 2023
  Pn
  Wt
  Śr
  Cz
  Pt
  So
  Ni
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Zegar

  • :
  • :
  Akceptuję

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.