Logo Ręczno Urząd Gminy

Projekty UE

 

Projekty UE   „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Ręczno”

 

 

1 lutego 2017 roku rozpoczęła się w szkołach podstawowych w Ręcznie i Stobnicy realizacja zajęć zorganizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Ręczno”. Nadrzędnym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uczenia się uczniów. Realizacja działań projektu zakończy się 31.12.2018r. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, matematyki, informatyki, zajęcia socjoterapeutyczne, psychologiczne. Oprócz tego uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne oraz w zajęciach kształcących umiejętność uczenia . Wszystkie zajęcia projektowe prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. W ramach projektu szkoły otrzymały nowoczesny sprzęt : projektory, ekrany naścienne, nowoczesne laptopy , tablice multimedialne, radiomagnetofony , urządzenia wielofunkcyjne. Doposażono pracownie komputerowe. Wszystko to przyczyni się do pełniejszej i bardziej efektywnej realizacji programów nauczania. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.1 „Wysoka jakość edukacji,” Poddziałanie XI, 1.2 „Kształcenie ogólne”. 

 

     

 

Tytuł „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Ręczno”
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Ręczno” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa XIEdukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka, jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2Kształcenie ogólne. Wartość projektu ogółem wynosi 503 041,00 zł, w tym kwota dofinansowania 461 708,20 zł . wkład własny 41 332,80 zł. 

 Projektem objęte zostały szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Stobnicy i Szkoła Podstawowa im. Piotra Szymanka w Ręcznie

 Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są :

 • uczniowie szkół podstawowych 
 • nauczyciele,
 • szkoły i placówki oświatowe.

W ramach projektu uczniowie będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, jak również kompetencje cyfrowe. Działania projektowe obejmą indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.  W szkołach uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, zajęć socjoterapeutycznych  i psychologicznych, rewalidacyjnych, przedsiębiorczości.  Opieką objęci zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z: zaburzeń rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad wymowy; niepełnosprawności; niedostosowania społecznego albo zagrożenia niedostosowaniem społecznym; zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, specyficznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych. Uczniowie uzdolnieni będą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach dodatkowych. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie szkolne. Szkoły objęte wsparciem będą korzystały z technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania. Wsparciem objęci zostaną również nauczyciele, którzy w ramach projektu będą doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe:

 • w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
 • w zakresie wykorzystania na różnych przedmiotach narzędzi TIK zakupionych do szkół,
 • w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, rozpoznawanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uczenia się u 190 uczniów (95K, 95M) z gminy Ręczno, podniesienie kwalifikacji i kompetencji oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia u 40 nauczycieli (30K, 1 M) poprzez: organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności, zajęć indywidualizacji, kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz doposażenie pracowni w terminie do 31.12.2018 r. Osiągnięcie założonych wskaźników, wpisujących się w realizację celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wpłynie na jakość edukacji, w zakresie kształcenia ogólnego w gminie Ręczno, a jednocześnie przyczyni się w znacznym stopniu do osiągnięcia wskaźników planowanych przez IOK w bieżącym konkursie, a tym samym w całym poddziałaniu RPO WŁ.

 

 

     

 

Gmina Ręczno realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Ręczno”

Cele projektu:

 • rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz wyrównanie szans edukacyjnych  i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu,
 • podniesienie wiedzy edukacyjnej u 190 uczniów, w tym 95 dziewczynek i 95 chłopców w SP Ręczno i SP Stobnica w gminie Ręczno poprzez realizację zajęć edukacyjnych,
 • realizacja szkoleń dla 40 nauczycieli, którzy nabędą kompetencje do stosowania nowych metod podnoszących, jakość nauczania w szkołach.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 461 708,20 PLN

 

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

pn. „ Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Ręczno „Projekt

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020 obowiązuje od 02.01.2018 r. 

 

/_portals_/archiwum2017.reczno.pl/CKFiles/Szczegolowy_harmonogram_wsparcia_wer._3.pdf

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.