Logo Ręczno Urząd Gminy

ZASADY ODBIORU ODPADÓW, WNOSZENIA OPŁAT ZA WYWÓZ ORAZ ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 KWIETNIA 2019 ROKU


 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1454 ze zm.) informuję, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Nowe stawki opłat określone zostały w uchwale nr III.24.2019 oraz uchwale nr III.25.2019 Rady Gminy Ręczno z dnia 7 lutego 2019 r. i wynoszą:

Dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
10 miesięcznie od osoby przy zbiórce selektywnej,
20 miesięcznie od osoby, jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany
Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn odpowiedniej stawki i liczby osób podanej w deklaracji złożonej Wójtowi Gminy.

Dla nieruchomości niezamieszkałych i w części zamieszkałych i niezamieszkałych miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn odpowiedniej stawki za pojemnik i liczby pojemników na danej posesji podanej w deklaracji złożonej Wójtowi Gminy.

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

130 w przypadku zbiórki selektywnej,

260 zł jeśli odpady zbierane są w sposób zmieszany,

Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku ponownego składania deklaracji. Nowe deklaracje należy składać w przypadku np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu zbierania (segregacji) odpadów.

 

ZASADY ODBIORU ODPADÓW, WNOSZENIA OPŁAT
 

Podstawą odbioru odpadów jest złożenie do Wójta Gminy Ręczno deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stali mieszkańcy gminy składają deklarację „od mieszkańca”, podając faktyczną ilość osób zamieszkujących daną posesję (nie ma znaczenia ilość osób zameldowanych).

Nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Ręczno w terminie:

- 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości

W przypadku nowej posesji, po złożeniu deklaracji, właściciel nieruchomości otrzymuje odpowiedni zestaw pojemników do zbierania odpadów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące, bez wezwania w następujących terminach:

 • do 15 marca za miesiące styczeń-luty

 • do 15 maja za miesiące marzec-kwiecień

 • do 15 lipca za miesiące maj-czerwiec

 • do 15 września za miesiące lipiec-sierpień

 • do 15 listopada za miesiące wrzesień-październik

 • do 31 grudnia za miesiące listopad-grudzień

• Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać u Sołtysa, w kasie Urzędu Gminy w Ręcznie lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Przedborzu o/Ręczno 30 8988 0001 0030 0306 0004 0001

UWAGA! W rubryce „tytułem”, należy wpisać: „opłata za odpady i adres nieruchomości jakiej dotyczy wniesiona opłata”.

• Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej posesji i wynosi: 7zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a w przypadku zbierania odpadów nieselektywnie( do jednego pojemnika )stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podwyższona i wynosi 14zł.

• W ramach opłaty odbierana jest każda ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańca.

 

W przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą, która związana jest z wytwarzaniem odpadów, gospodarowanie odpadami należy prowadzić na podstawie indywidualnej umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

W związku z powyższym od roku 2016 uległy zmianie zasady ustalania i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:

 1. Wprowadzono ryczałtową stawkę opłaty w wysokości:

  - 96 złotych – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

  - 192 złotych – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 2. Obowiązuje nowy wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 3. Nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Ręczno w terminie:

  - 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

  - 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości

 4. Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania. Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać przelewem, w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta.

 5. Stawka opłaty jest stawką roczną i nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżenie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony.

 6. Ryczałtową stawkę opłaty uiszcza się niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

 7. Organizacja odbioru odpadów z nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Ręczno Regulaminem i Harmonogramem. Informacje dostępne są na stronie internetowej gminy Ręczno, w zakładce „Gospodarka odpadami”.

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

O SPOSOBIE ZBIERANIA I SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY RĘCZNO

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach

 • puszki po konserwach

 • folię aluminiową

 • metale kolorowe

 • kapsle, zakrętki od słoików

 • butelek i pojemników z zawartością

 • plastikowych zabawek

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

 • opakowań po olejach silnikowych

 • części samochodowych

 • zużytych baterii i akumulatorów

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

 • katalogi, ulotki, prospekty

 • gazety i czasopisma

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

 • zeszyty i książki

 • papier pakowy

 • torby i worki papierowe

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

 • kartonów po mleku i napojach

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

 • tapet

 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

 • ubrań

SZKŁO

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

 • Szkła okularowego

 • Szkła żaroodpornego

 • Zniczy z zawartością wosku

 • Żarówek i świetlówek

 • Reflektorów

 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

 • Luster

 • Szyb okiennych i zbrojonych

 • Monitorów i lamp telewizyjnych

 • Termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 •  

 •  

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

 • gałęzie drzew i krzewów

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty

 • trociny i korę drzew

 • niezaimpregnowane drewno

 • resztki jedzenia

 • kości zwierząt

 • oleju jadalnego

 • odchodów zwierząt

 • popiołu z węgla kamiennego

 • leków

 • drewna impregnowanego

 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF

 • ziemi i kamieni

 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) zlokalizowany jest, za GOKiem, przy garażach gminnych w Ręcznie, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

w PSZOK-u odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane:

 

 • zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,

 • chemikalia - w każdej ilości,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości,

 • zużyte opony - w ilości do 4 sztuk/rok od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony a od jednośladów w każdej ilości,

 • odpady budowlane stanowiące odpady komunalne w ilości 0,25m3 /rok od mieszkańca danej nieruchomości,

 • rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,15m3 /rok od mieszkańca danej nieruchomości,

 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w każdej ilości,

 • odpady zielone - w 80 kg /sezon od nieruchomości,

 • popioły z domowych palenisk - w każdej ilości,

 • tekstylia, odzież - w każdej ilości,

 • zużyte żarówki - w każdej ilości,

 • lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć - w każdej ilości,

 • opakowania po tonerach, kartridżach - w każdej ilości,

 • papier

 • przeterminowane leki - w każdej ilości,

 

 

  Wójt gminy zaprasza

  Piotr Łysoń

  godziny przyjęć interesantów
  środa 9:00 - 16:30

  tel. 044 781 32 21
  e-mail: wojt@reczno.pl

   

  Zobacz również

  wersja językowa

  Kalendarz

  styczeń 2020
  Pn
  Wt
  Śr
  Cz
  Pt
  So
  Ni
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  Zegar

  • :
  • :
  Akceptuję

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.