Logo Ręczno Urząd Gminy

ZASADY ODBIORU ODPADÓW, WNOSZENIA OPŁAT ZA WYWÓZ ORAZ ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RĘCZNO

Poniżej najważniejsze informacje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy:

Podstawą odbioru odpadów jest złożenie do Wójta Gminy Ręczno deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stali mieszkańcy gminy składają deklarację „od mieszkańca”, podając faktyczną ilość osób zamieszkujących daną posesję (nie ma znaczenia ilość osób zameldowanych).

Właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku składają deklarację od nieruchomości.

W przypadku nowej posesji, po złożeniu deklaracji, właściciel nieruchomości otrzymuje odpowiedni zestaw pojemników do zbierania odpadów.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Ręczno w terminie:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

- 10 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

1. USŁUGĘ ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIADCZY FIRMA WYŁONIONA W DRODZE PRZETARGU, tj.

 FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze. Firma odbiera odpady bezpośrednio z posesji w terminach podanych w Harmonogramie wywozu odpadów.

2. NIERUCHOMOŚCI OBJĘTE SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI

Na mocy stosownych uchwał Rady Gminy Ręczno systemem gospodarki odpadami objęto nieruchomości:

 • zamieszkałe;

 • nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Od stycznia 2020 roku Gmina Ręczno nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych tj.: działalności gospodarcze, szkoły, cmentarze itp. 

W przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą, która związana jest z wytwarzaniem odpadów, gospodarowanie odpadami należy prowadzić na podstawie indywidualnej umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania. Kopię umowy na wywóz odpadów należy dostarczyć do Urzędu Gminy Ręczno.

3. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYNOSI:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 10zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 20zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi:

 • 165 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 330 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

4. OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY WPŁACAĆ:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych uiszcza się co dwa miesiące, bez wezwania w następujących terminach:

 • do 15 marca za miesiące styczeń-luty

 • do 15 maja za miesiące marzec-kwiecień

 • do 15 lipca za miesiące maj-czerwiec

 • do 15 września za miesiące lipiec-sierpień

 • do 15 listopada za miesiące wrzesień-październik

 • do 30 grudnia za miesiące listopad-grudzień

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza się bez wezwania do 30 września danego roku.

 

Stawka opłaty jest stawką roczną i nie jest możliwe jej proporcjonalne obniżenie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony. Ryczałtową stawkę opłaty uiszcza się niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

 

Wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać u Sołtysa, w kasie Urzędu Gminy w Ręcznie lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Przedborzu o/Ręczno 91 8988 0001 0030 0306 0004 0552

W rubryce „tytułem”, należy wpisać: „opłata za odpady i adres nieruchomości jakiej dotyczy wniesiona opłata”.

 

5. GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, tzw. PSZOK

Nieprzerwanie od 1 lipca 2013 r. przy ul. Piotrkowska 7 w Ręcznie funkcjonuje gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie, po samodzielnym dostarczeniu, oddać wskazane poniżej odpady, z zastrzeżeniem, że ponoszona jest opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Ręczno:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) zlokalizowany jest, za GOKiem, przy garażach gminnych w Ręcznie, czynny jest w środę i piątek w godzinach od 8.00 – 14.00

w PSZOK-u odbiera się odpady komunalne selektywnie zbierane:

 

a) przeterminowane leki – w każdej ilości,

b) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,

d) chemikalia – w każdej ilości,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w każdej ilości,

f) zużyte opony – w ilości do 4 sztuk/rok od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony a od jednośladów w każdej ilości,

g) odpady budowlane stanowiące odpady komunalne w ilości 0,25m3/rok od mieszkańca danej nieruchomości,

h) rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,15m3/rok od mieszkańca danej nieruchomości,

i) odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – w każdej ilości,

j) odpady zielone – w każdej ilości,

k) popioły z domowych palenisk – w każdej ilości,

l) tekstylia, odzież – w każdej ilości,

ł ) zużyte żarówki - w każdej ilości,

m) lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć – w każdej ilości,

n) opakowania po tonerach, kartridżach – w każdej ilości,

o) papier i tekturę– w każdej ilości,

p) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki– w każdej ilości.


 

7. ZASADY ODBIORU I SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się w każdej ilości następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio z posesji:

a) selektywnie zbierane:

szkło (bezbarwne i kolorowe),opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne,

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

c) pozostałe odpady zebrane selektywnie należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach

 • puszki po konserwach

 • folię aluminiową

 • metale kolorowe

 • kapsle, zakrętki od słoików

 • butelek i pojemników z zawartością

 • plastikowych zabawek

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

 • opakowań po olejach silnikowych

 • części samochodowych

 • zużytych baterii i akumulatorów

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

 • katalogi, ulotki, prospekty

 • gazety i czasopisma

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

 • zeszyty i książki

 • papier pakowy

 • torby i worki papierowe

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

 • kartonów po mleku i napojach

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

 • tapet

 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

 • ubrań

SZKŁO

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów

 • Szkła okularowego

 • Szkła żaroodpornego

 • Zniczy z zawartością wosku

 • Żarówek i świetlówek

 • Reflektorów

 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach

 • Luster

 • Szyb okiennych i zbrojonych

 • Monitorów i lamp telewizyjnych

 • Termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 

 

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

 • gałęzie drzew i krzewów

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty

 • trociny i korę drzew

 • niezaimpregnowane drewno

 • resztki jedzenia

 • kości zwierząt

 • oleju jadalnego

 • odchodów zwierząt

 • popiołu z węgla kamiennego

 • leków

 • drewna impregnowanego

 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF

 • ziemi i kamieni

 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

 

8. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE O SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI

Wszelkie informacje nt systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ręczno można uzyskać:

 • bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ręczno: ul. Piotrkowska5, I piętro pok. 14,

 • na stronie internetowej: www.reczno.pl w zakładce Gospodarka odpadami,

 • pod numerami telefonu: 44 781 38 13

 

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.