Logo Ręczno Urząd Gminy

PG-524.01.2017 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Ręczno, dn. 19.01.2017 r.

PG-524.01.2017

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały nr XVIII.132.2016 Rady Gminy Ręczno z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Wójt Gminy Ręczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku, pod nazwą „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”.
Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Rodzaj zadania:
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku pod nazwą „ Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”.
II. Wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy Ręczno na 2017 rok na realizację tego zadania w roku 2017 wynosi 20 000,00 zł. 
Zasady przyznawania dotacji: Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.).
III. Termin i warunki realizacji zadnia:
Termin i warunki realizacji zadania ustala się od lutego 2017 r. do 31.12.2017 r. Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców gminy.
IV. Warunki realizacji zadnia:
- aktywizacja mieszkańców gminy w zakresie kultury,
- organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego (orkiestry dętej), 
- nauka gry na instrumentach. 
V. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa z dniem 10.02.2017 r.
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno.
Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
Ofertę należy złożyć w kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu do składania ofert.
1. Oferta powinna zawierać w szczególności:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ręczno.
4. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
- ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (max. 10 pkt);
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (max. 10 pkt);
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne (max. 10 pkt);
- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (max. 10 pkt);
- analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta. Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone niezgodnie z wzorem,
- złożone po terminie,
- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, 
- błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnie z wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
7. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
8. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.
9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w biurze pok. Nr 14 Urzędu Gminy Ręczno w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
11. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
12. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie na realizację zadania.
13. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty).
- złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego.
14. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy, o której mowa w pkt. 12.
15. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.
VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2016 roku realizowano zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”, na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy Ręczno w wysokości 20 000 zł.

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

ZARZĄDZENIE NR 10.2017 WÓJTA GMINY RĘCZNO z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Wzór oferty

Harmonogram realizacji zadania publicznego - wzór

Przewidywana kalkulacja kosztów - wzór

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 16:30

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.