Logo Ręczno Urząd Gminy

GP-426.01.2019 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku na terenie Gminy Ręczno

Ręczno, dn. 01.04.2019 r.

GP-426.01.2019

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXII.225.2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 235)
Wójt Gminy Ręczno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku na terenie Gminy Ręczno
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe działające na ternie Gminy Ręczno, niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
I. Rodzaj zadania.
Zadanie publiczne z zakresu rozwój sportu na terenie gminy Ręczno.
II. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Ręczno na wsparcie realizacji zadania w 2019 roku. Wysokość środków na realizację zadania wynosi 20 000,00 zł
III. Zasady przyznawania dotacji.
Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) oraz Uchwale Nr XXXII.225.2013 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Ręczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 235).
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym obejmujące w szczególności dofinansowanie wydatków z tytułu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym kosztów:
- wynajmu lub użytkowania bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,
- specjalistycznej sportowej opieki lekarskiej oraz okresowych badań lekarskich,
- zakupu sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia,
- stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej,
- wyjazdów na obozy sportowe.
2) zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania danej dyscypliny sportu oraz organizacji, przeprowadzenia i udziału w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych;
3) organizowania zawodów sportowych i rozgrywek ligowych lub uczestnictwa w tych zawodach, w tym:
- wynajmu lub użytkowania obiektów sportowych na potrzebę organizacji zawodów sportowych,
- opłat regulaminowych, startowych i związkowych,
- obsługi sędziowskiej i medycznej,
- zabezpieczenia i ochrony imprezy,
- zakupu nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów,
- transportu na zawody sportowe,
- ubezpieczenia zawodników,
- wyżywienie i noclegi w trakcie zawodów dla kadry zawodników i trenerów.
Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki związane z:
1) transferem zawodnika z innego klubu sportowego;
2) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat karnych nałożonych na klub lub zawodnika klubu;
4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz kosztów obsługi zadłużenia;
5) opłat z tytułu kosztów obsługi bankowej konta klubu sportowego;
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2019 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie. Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie.
2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Ręczno a oferentem, którego oferta zostanie wybrana.
3. Od klubu wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Gminy Ręczno, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
V. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – rozwój sportu 2019 na terenie Gminy Ręczno” osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), w Urzędzie Gminy Ręczno pokój nr 2. Termin składania ofert upływa 14 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ręczno, na stronie internetowej www.reczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.
1. Oferta powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
- termin i miejsce realizacji zadania;
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, a w przypadku posiadana własnych środków finansowych potwierdzoną dokumentami informację wysokości posiadanych środków finansowych.
- informację o sposobie promocji Gminy Ręczno poprzez sport,
- potwierdzoną dokumentami informację o osiągnięciach sportowych.
2. Do oferty należy załączyć:
- aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym)
- oświadczenie, że klub nie działa w celu osiągnięcia zysku.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy sprawdzi i oceni oferty w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Komisja przedstawi Wójtowi Gminy propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w formie protokołu z opiniowania ofert i przedstawi oferty uznane za najkorzystniejsze.
Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym (poprawne wypełnienie oferty oraz kompletność załączników) i merytorycznym przez Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
- możliwość realizacji zadania przez klub sportowy – max. 20 punków;
- poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych lub miejscami zajętymi przez zawodników w sportach indywidualnych – max. 20 punktów,
- kalkulację finansową – max. 40 punktów,
- sposób promocji Gminy Ręczno -20 punktów.

VII. Informacje dotyczące udzielonych przez Gminę dotacji na realizację zadań tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim.
Gmina Ręczno na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2018 roku ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert w trybie uchwały o sporcie. W 2019 roku jest to pierwszy konkurs.
O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno – pok. Nr 14; tel. 44 781 38 13.

Zarządzenie nr 32.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku na terenie Gminy Ręczno

Wzór oferty

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.