Logo Ręczno Urząd Gminy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) oraz uchwały nr XXII.144.2021 Rady Gminy Ręczno z dnia z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Wójt Gminy Ręczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku, pod nazwą

 

„Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”.

 

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”.

W ramach realizacji zadania oczekiwane jest prowadzenie działań związanych z:

- organizacją i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego (orkiestry dętej);

- nauką gry na instrumentach.

Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców gminy.

II. Wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy Ręczno na 2021 rok na realizację tego zadania wynosi 12 500,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych właściwych przepisów. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują działalność w sferze objętej konkursem.

Oferent ubiegający się o dotację powinien:

- realizować zadania na terenie gminy Ręczno;

- posiadać zasoby w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy;

- posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,

- są uwzględnione w budżecie projektu, w pozycji, w ramach której są rozliczane,

- są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

- są wykazane w kosztorysie proporcjonalnie do terminu realizacji zadania wskazanego w umowie,

- zostaną poniesione w okresie realizacji zadania,

- są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej

(oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo – księgowej środków

finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób

umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

IV. Termin i warunki realizacji zadnia:

Zadanie winno być zrealizowane w roku 2021 tj. do dnia 31 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie. Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców gminy.

Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi na rzecz Gminy Ręczno zgodnie z zapisami umowy.

V. Termin i miejsce składania ofert:

1) Termin składania ofert upływa 21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ręczno, na stronie internetowej www.reczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.

2) Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania do Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 2.

3) O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Ręczno. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

4) Wymagane dokumenty:

- prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,

- aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),

- statut organizacji.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

1. Oferta powinna zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania

publicznego, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania

pochodzących z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.

3. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

4. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ręczno.

5. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

- ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (max. 10 pkt);

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (max. 10 pkt);

- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne (max. 10 pkt);

- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (max. 10 pkt);

- analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta. Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone niezgodnie z wzorem,

- złożone po terminie,

- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

- błędnie wypełnione lub niekompletne.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie.

7. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

8. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.

9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w biurze pok. nr 3 Urzędu Gminy Ręczno w celu uzgodnienia warunków umowy (w tym ustalić termin podpisania umowy), w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

11. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

12. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie na realizację zadania.

13. Warunkiem zawarcia umowy jest:

- złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty),

- złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty).

W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego.

14. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy, o której mowa w pkt. 12.

15. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2020 roku realizowano zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”, na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy Ręczno w wysokości 25 000,00 zł.

 

Wójt Gminy

Piotr Łysoń

 

Zarządzenie Nr 63.2021 Wójta Gminy Ręczno z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Wzór oferty

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Ręczno

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.