Logo Ręczno Urząd Gminy

News

Ogłoszenie

19.06.2018

 

REGULAMIN KONKURSU „EKOBELFRY”
§ 1 Przedmiot i cel Konkursu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej Funduszem lub Organizatorem ogłasza VII edycję Konkursu „EKOBELFRY”.
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska, prowadzących działania i rozpowszechniających dobre przykłady w tym zakresie w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.
§ 2 Uczestnicy Konkursu i kategorie uczestnictwa
1. Do Konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze, zwane dalej placówkami lub uczestnikami z terenu woj. łódzkiego.
2. Konkurs jest ogłaszany w następujących kategoriach:
1) Ekobelfer – (zgłoszenia zgodnie z załącznikiem nr 1) maksymalnie może zostać zgłoszonych z jednej placówki 2 nauczycieli: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauk przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka), w tym również dyrektor placówki w przypadku, gdy naucza jednocześnie w/w przedmiotu.
2) Ekoszkoła - (zgłoszenia zgodnie z załącznikiem nr 2).
3. W każdej z kategorii zgłoszeń można dokonywać w podkategoriach:
1) przedszkola,
2) szkoły podstawowe,
3) gimnazja,
4) szkoły ponadgimnazjalne,
5) szkoły specjalne i ośrodki szkolno – wychowawcze.
4. Dana placówka może zgłosić się do Konkursu w jednej lub obu kategoriach.
5. Zespół szkół może przystępić do Konkursu w każdej podkategorii składając odrębne zgłoszenie do każdej z nich.
§ 3 Przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie konkursowe
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do Funduszu wypełnionego zgłoszenia konkursowego, sporządzonego według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu, stosownie do zgłaszanej kategorii.
2. Wzór zgłoszenia do Konkursu można pobrać ze strony internetowej www.zainwestujwekologie.pl w zakładce KONKURSY.
3. Karta zgłoszeniowa powinna być w sposób stały połączona z załącznikami (skoroszyt, segregator, zbindowanie). Należy wyeliminować koszulki i obwoluty wykonane z folii PP.
4. Wniosek konkursowy należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby WFOŚiGW w Łodzi na adres: ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe/kurierskie w 1 egzemplarzu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „EKOBELFRY” w terminie
do 1 października 2018 r. przy czym data wpływu rozumiana jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu.
2
§ 4 Kolegium Konkursowe i zasady oceny zgłoszeń
1. Oceny nadesłanych zgłoszeń w każdej z kategorii dokona powołane przez Zarząd Funduszu Kolegium Konkursowe, zwane dalej Kolegium, złożone z przedstawicieli Organizatora.
2. Wnioski konkursowe niezgodne z Regulaminem, a w tym złożone po terminie wskazanym w § 3 ust. 4 Regulaminu, nie podpisane lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą podlegały ocenie Kolegium.
3. Kolegium dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc po uwagę:
a) działania placówek i nauczycieli na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska opisane w zgłoszeniach konkursowych,
b) kwalifikacje i osiągnięcia nauczycieli,
c) osiągnięcia placówek i ich uczniów,
d) aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej,
e) współpracę z innymi podmiotami w tym z jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 5 Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie, wypłata i przeznaczenie nagród
1. Nagrody w Konkursie są nagrodami pieniężnymi. Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 77 500,00 zł. (siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Planuje się przyznanie nagród w każdej z kategorii w następującym podziale:
a) Kategoria „Ekobelfer”: 5 podkategorii nagród: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoły specjalne i ośrodki szkolno – wychowawcze:
- 1 nagroda pieniężna I stopnia w wysokości po 3 000,00 zł. w każdej z podkategorii;
- 1 nagroda pieniężna II stopnia w wysokości po 2 000,00 zł. w każdej z podkategorii;
- 1 nagroda pieniężna III stopnia w wysokości po 1 000,00 zł w każdej z podkategorii.
b) Kategoria „Ekoszkoła” – 5 podkategorii nagród: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoły specjalne i ośrodki szkolno - wychowawcze:
- 1 nagroda pieniężna I stopnia o wartości 5 000,00 zł. w każdej z podkategorii;
- 1 nagroda pieniężna II stopnia o wartości 3 000,00 zł. w każdej z podkategorii;
- 1 nagroda pieniężna III stopnia o wartości 1 500,00 zł. w każdej z podkategorii.
3. Fundusz zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i wysokości przyznanych nagród.
4. Środki z nagrody przyznawanej w kategorii „Ekoszkoła” mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych służących edukacji ekolgicznej, sprzętu audio-wizualnego, komputerowego lub multimedialnego wykorzystywanego do zajęć z uczniami, zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów lub stworzenie/doposażenie przyszkolnego ogródka dydaktycznego.
5. Propozycje co do ilości i wysokości nagród w Konkursie, po ocenie przedstawionych zgłoszeń, Kolegium przedstawia Zarządowi Funduszu wnioskując o ich zatwierdzenie. Decyzja Zarządu Funduszu w tym zakresie jest ostateczna.
6. Zarząd Funduszu może w uzasadnionym przypadku dokonać zwiększenia puli środków przeznaczonych na Konkurs.
7. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagroda wypłacana osobie fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o miejscu i terminie ogłoszenia jego wyników oraz uroczystości podsumowującej Konkurs ze stosownym wyprzedzeniem.
3
§ 6 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu „EKOBELFRY”.
3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-03-00).
4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu jego zakończenia, z uroczystym wręczeniem nagród włącznie, a następnie przez okres archiwizacji dokumentacji, określony przez Archiwum Państwowe.
5. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne lecz niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
6. Odbiorcami danych uczestników będą podmioty, którym Fundusz ma obowiązek przekazywać dane na podstawie przepisów prawa lub na gruncie zawartych umów powierzenie przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną działalnością statutową (np.: obsługa prawna, audyty i kontrole zewnętrzne).
7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnicy mogą skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych osobowych w WFOŚiGW w Łodzi pod nr tel. 42 663 41 45.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Zarząd Funduszu.
2. Nadesłane zgłoszenia konkursowe wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.
3. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga Zarząd Funduszu, a w uzasadnionych przypadkach może zmienić on postanowienia Regulaminu.
4. Zapytania dotyczące Konkursu można zgłaszać telefonicznie nr tel. 42 663 41 12 lub pocztą elektroniczną: e-mail: promocja@wfosigw.lodz.pl .
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Wyniki Konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi www.zainwestujwekologie.pl.
Załączniki do Regulaminu:
Zał. nr 1 - wzór zgłoszenia w kategorii Ekobelfer
Zał. nr 2 - wzór zgłoszenia w kategorii Ekoszkoła

 

/_portals_/archiwum2017.reczno.pl/CKFiles/Regulamin_VII_edycji_Konkursu_Ekobelfry.pdf

/_portals_/archiwum2017.reczno.pl/CKFiles/Załącznik_nr_1_Zgloszenie_w_kategorii_Ekobelfer_po_zarządzie.doc

/_portals_/archiwum2017.reczno.pl/CKFiles/Załącznik_nr_2_Zgloszenie_w_kategorii_Ekoszkoła_po_zarządzie.doc

 

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.