Logo Ręczno Urząd Gminy

News

GP-524.01.2019 Ogłoszenie o otwartym konursie ofert (Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach)

14.01.2019

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 480 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII.265.2018 Rady Gminy Ręczno z dnia z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Wójt Gminy Ręczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, pod nazwą „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”.
Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Rodzaj zadania:
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku pod nazwą „ Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”.
W ramach realizacji zadania oczekiwane jest prowadzenie działań związanych z:
- organizacją i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego (orkiestry dętej),
- nauką gry na instrumentach.
Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców gminy.
II. Wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy Ręczno na 2019 rok na realizację tego zadania wynosi 25 000,00 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji:
Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych właściwych przepisów.
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują działalność w sferze objętej konkursem.
Oferent ubiegający się o dotację powinien:
- realizować zadania na terenie gminy Ręczno,
- posiadać zasoby w postaci bazy materialno – technicznej lub dostęp do takiej bazy,
- posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
Koszty zostaną uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:
- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
- są uwzględnione w budżecie projektu, w pozycji, w ramach której są rozliczane,
- są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
- są wykazane w kosztorysie proporcjonalnie do terminu realizacji zadania wskazanego w umowie,
- zostaną poniesione w okresie realizacji zadania,
- są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

IV. Termin i warunki realizacji zadnia:
Zadanie winno być zrealizowane w roku 2019 tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie. Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie. Zadanie powinno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców gminy.
Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi na rzecz Gminy Ręczno zgodnie z zapisami umowy.
V. Termin i miejsce składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa 21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ręczno, na stronie internetowej www.reczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno.
2. Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania do Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pok. nr 2.
3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Ręczno. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
4. Wymagane dokumenty:
- prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
- aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
- statut organizacji.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
1. Oferta powinna zawierać w szczególności:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
3. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.
4. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ręczno.
5. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
- ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (max. 10 pkt);
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (max. 10 pkt);
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne (max. 10 pkt);
- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (max. 10 pkt);
- analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta. Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone niezgodnie z wzorem,
- złożone po terminie,
- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
- błędnie wypełnione lub niekompletne.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości określonej w ofercie.
7. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
8. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.
9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w biurze pok. Nr 14 Urzędu Gminy Ręczno w celu uzgodnienia warunków umowy (w tym ustalić termin podpisania umowy), w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
11. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
12. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie na realizację zadania.
13. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty).
- złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego.
14. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania, jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy, o której mowa w pkt. 12.
15. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem przyjętym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu.
VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2018 roku realizowano zadanie pod nazwą: „Upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach”, na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy Ręczno w wysokości 25 000 zł.

Zarządzenie nr 4.2019 Wójta Gminy Ręczno z dnia 11 stycznia 2019 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Wzór oferty

Komunikat RODO

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 16:30

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.