Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 584

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU

02.04.2020

 

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010) ze zm.) Wójt Gminy Ręczno zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2020 r. Rada Gminy Ręczno podjęła uchwałę nr XIII.93.2020 (Dz. U. Woj. Łódz. z 2020 r., poz. 1742) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
1. 25,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;
2. 25,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;
3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostują w kompostowniku przydomowym, zwolnienie z części opłaty dotyczy każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wynosi 7,00 złotych miesięcznie*;
4. 18,00 zł (25-7=18zł) od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny a bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostowane są przydomowym kompostowniku ;
5. 50,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów**
* w przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić na PSZOK, musi posiadać własny kompostownik dowolnej konstrukcji, rozmiarami dostosowany do ilości bioodpadów powstających na jego posesji. Posiadanie kompostownika zostanie skontrolowane przez pracowników Urzędu Gminy Ręczno. Pracownicy firmy wywozowej będą również kontrolować zawartość pojemników na odpady pod względem zawartości bioodpadów.
** w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów (np. mieszanie bioodpadów z innymi odpadami) wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji), stosując stawkę opłaty podwyższonej. Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotności wartości stawki podstawowej.
WAŻNE: Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady i dodatkowo popiół.


                                              ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI


Jeśli w gospodarstwie domowym nie zmieniła się liczba osób i brak jest kompostownika nie trzeba składać nowej deklaracji. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.


Deklaracje można złożyć:


• osobiście, jednak z uwagi na czasowe zamknięcie Urzędu Gminy Ręczno dla bezpośredniej obsługi interesantów złożenie deklaracji może odbyć się również poprzez jej umieszczenie w specjalnej skrzynce podawczej zlokalizowanej w wejściu do urzędu. Znajdują się tam również czyste druki deklaracji; • za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno; • elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail: ug@reczno.pl jako załącznik w formacie PDF, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub za pomocą formularza elektronicznego deklaracji, udostępnionego w profilu Urzędu Gminy Ręczno (zakładka Ochrona środowiska/prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami) na elektronicznej platformie usług administracji publicznej – ePUAP, opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego
Druki deklaracji dostępne są w formie papierowej w budynku Urzędu Gminy Ręczno (przy wejściu) oraz do pobrania ze strony www.reczno.pl zakładka Gospodarka odpadami/Wzory deklaracji.


Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:


• do 15 marca za miesiące styczeń-luty
• do 15 maja za miesiące marzec-kwiecień
• do 15 lipca za miesiące maj-czerwiec
• do 15 września za miesiące lipiec-sierpień
• do 15 listopada za miesiące wrzesień-październik
• do 30 grudnia za miesiące listopad-grudzień


• Wpłat z tytułu gospodarowania odpadami zaleca się dokonywać na konto Gminy Ręczno nr: Bank Spółdzielczy w Przedborzu o/Ręczno (rubryce „tytułem”, należy wpisać: „opłata za odpady i adres nieruchomości jakiej dotyczy wniesiona opłata”)


91 8988 0001 0030 0306 0004 0552
                                                         
                         Wójt Gminy Ręczno
                                                                                                                              /-/  Piotr Łysoń

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.