Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 826

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

01.07.2021

Urząd Gminy Ręczno informuje Mieszkańców o utworzeniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

 Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie art.27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) dotyczący obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw uruchamianych po tej dacie.

Na podstawie deklaracji powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Będzie to aplikacja do gromadzenia i udostępniania informacji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy oraz posłuży do rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Od dnia 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej w Urzędzie Gminy Ręczno.

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia do Wójta Gminy Ręczno deklaracji o:

 • źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,

 • źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagających pozwoleń albo zgłoszeń wydawanych na podstawie przepisów tej ustawy, instalowanych na obszarze Gminy Ręczno.

Deklaracja musi zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

 3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

 4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

 5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach

(w przypadku zmiany tej informacji właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce i zakłada 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca 2021 r., oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art.27h ust.1 w/w ustawy jest zagrożone karą grzywny.

Więcej szczegółowych informacji w zakresie nowych obowiązków można uzyskać w Urzędzie Gminy Ręczno pod nr tel. 44 7813813 lub na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl

Przypominamy jednocześnie o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców.

W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę NR XLIV/548/1 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2017r., poz. 4549) tzw. „uchwałę antysmogową”. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone.

Głównym celem uchwały jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim. Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz może wpłynąć na długość ich życia.

 • Uchwała zakłada:

  • Objęcie regulacjami instalacji wykorzystywanych do ogrzewania budynków poprzez:

   • zakaz stosowania paliw najgorszej jakości,

   • dopuszczenie spalania paliw stałych jedynie w instalacjach spełniających najbardziej rygorystyczne normy.

  • Wskazanie sposobu w jaki mieszkańcy będą mogli potwierdzić, że eksploatują instalację zgodną z wprowadzonymi regulacjami.

  • Określenie okresów przejściowych umożliwiających mieszkańcom dostosowanie się do nowych regulacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że bardziej emisyjne instalacje będą musiały być dostosowane w krótszym terminie niż instalacje o niższych poziomach emisji.

 

 • Uchwała nie ma zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, czy też dokonanie zgłoszenia. Wynika to bezpośrednio z przepisu art. 96 ust. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Upraszczając można powiedzieć, że uchwała dotyczy instalacji o mocy do 1 MW. 

 • Uchwała weszła w życie 1 maja 2018 r.. Oznacza to, że od tej daty:

  • Wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.

  • Nie będzie można spalać paliw najgorszej jakości, czyli:

   • w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg oraz zawartości popiołu nie większej niż 12%,

   • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

   • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

   • zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Ponadto uchwała wprowadza następujące regulacje:

 • Przepisy uchwały dla kominków i pieców zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., po tej dacie wszystkie montowane kominki i piece (czyli miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185.

 • Przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostosowanie się do nowych regulacji:

  • dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia,

  • dla kotłów pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2023 r.,

  • dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2027 r.,

  • dla kominków i pieców, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany lub dostosowania instalacji do 1 stycznia 2025 r. (dostosowanie to ma polegać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185),

  • dla instalacji zainstalowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej okresy dostosowawcze zostały skrócone:

   • dla kotłów do 1 stycznia 2020 r.,

   • dla kominków i pieców do 1 stycznia 2022 r..

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.