Logo Ręczno Urząd Gminy

News

News zdjęcie id 956

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie konsultacji i porad w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Gminie Ręczno od 1 lutego 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.

17.01.2022

 

Ogłoszenie w sprawie składania ofert

na świadczenie usług w zakresie konsultacji i porad w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Gminie Ręczno od 1 lutego 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.

 

Wójt Gminy Ręczno zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologa, terapeuty uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w miejscowości Ręczno przy ul. Piotrkowskiej 7 (budynek GOK Sala Konferencyjna).

Specyfikacja

I. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny udziela bezpośrednich konsultacji i porad osobom będącym w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających, członkom rodzin osób uzależnionych oraz doświadczającym przemocy.

II. Zleceniobiorca będzie realizował przedmiot umowy w okresie od 1 lutego 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.

III. Świadczenie usług psychologa:

 1. Warunki wykonywania zadania: świadczenie usług psychologa w okresie luty – czerwiec 2022 dwa razy w miesiącu po 2 godziny tygodniowo; w okresie lipiec- sierpień 2022 raz w miesiącu 2 godziny tygodniowo; w okresie wrzesień -grudzień 2022 dwa razy w miesiącu po 2 godziny tygodniowo w siedzibie Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Ręcznie przy ul. Piotrkowskiej 7.

 2. Opis wymagań: ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia ogólna, posiadanie co najmniej 12 m-cy doświadczenia w pracy z klientem,

 3. wskazane udokumentowane doświadczenie co najmniej 12 m-cy pracy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

IV. Świadczenie usług terapeuty uzależnień:

 1. Warunki wykonywania zadania: świadczenie usługi raz w m-cu 3 godziny w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Ręcznie przy ul. Piotrkowskiej 7.

 2. Opis wymagań: posiadanie certyfikatu terapeuty uzależnień potwierdzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, posiadanie co najmniej 12 m-cy doświadczenia w pracy z klientem,

 3. wskazane udokumentowane doświadczenie co najmniej 12 m-cy pracy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,

 1. Do oferty należy dołączyć: życiorys (CV), kopie dyplomów/certyfikatów/zaświadczeń poświadczających posiadane kwalifikacje, kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, szkoleniach i umiejętnościach, zaświadczenia z placówek potwierdzające zdobyte doświadczenie w zakresie wykonywania zadań wymienionych w punkcie I niniejszej specyfikacji.

 2. Ofertę należy przygotować wg „formularza oferty” stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. Do formularza oferty należy dołączyć:

 1. kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,

 2. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 3. zaświadczenia z instytucji/placówek potwierdzające doświadczenie w zakresie wykonywania zadań wymienionych w punkcie I niniejszej specyfikacji – referencje.

V. Kryteria oceny ofert:

1. Cena- kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie jednej godziny usługi na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, waga kryterium- 100%.

Punkty przyznawane za kryterium CENA będą liczone w następujący sposób:

Liczba punktów = najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert : cenę brutto badanej oferty x 100%

2. Kwota brutto winna obejmować:

a) w przypadku podmiotu/osoby prowadzącej działalność gospodarczą- VAT oraz inne koszty związane z realizacją umowy.

b) w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wszelkie wynikające z obowiązujących przepisów koszty ponoszone przez Zamawiającego i Wykonawcę, które wystąpią po podpisaniu umowy (np. składki ZUS, podatki).

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.

4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert tej samej liczby punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do składania ofert dodatkowych. Zamawiający dokona następnie wyboru oferty, która uzyska najwięcej punktów.

5. Cena wskazana przez wykonawcę obowiązuje przez cały okres umowy i nie podlega zmianie.

Formularz oferty wraz z dokumentami, o których mowa powyżej należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno (97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pokój nr 2) lub przesłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2022 r., do godziny 15.30, na adres Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, z dopiskiem na kopercie „Oferta na świadczenie usług w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Gminie Ręczno od 1 lutego 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. ”.

6. O złożeniu oferty w terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ręczno,

Złożenie Formularza Oferty bez wymaganych załączników, spowoduje odrzucenie oferty.

VI.Weryfikacji złożonych ofert dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ręczno, która jest współrealizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ręczno.

O wyborze rekomendowanej oferty, uwzględniającej doświadczenie oraz kwalifikacje, kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Ręczno.

W powyższej sprawie dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie, kontakt: Elżbieta Krawczyk, tel. 44 307-00-66.

VII. Wójt Gminy Ręczno zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nierozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferta umieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Ręczno .

Do pobrania:

 • Formularz oferty załącznik Nr 1,

 • wzór umowy na PIK załącznik Nr 2.

 

 

WÓJT Gminy

/-/ Piotr Łysoń

Wzór umowy

Oferta 

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.