Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 47

Obrazek dla news_585

NOWE DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

02.04.2020

W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Ręczno przyjęła Uchwałę Nr XII.81.2019 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r., poz. 337) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Nowe formularze dotyczą zarówno mieszkańców gminy oraz osób posiadających domki letniskowe i działki rekreacyjne na terenie gminy Ręczno.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym dokumentem, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz okres w jakim obowiązuje.
Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Deklaracje, o których mowa w ww. uchwale można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) deklarację składaną w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno;
2) deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail: ug@reczno.pl jako załącznik w formacie PDF, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub za pomocą formularza elektronicznego deklaracji, udostępnionego w profilu Urzędu Gminy Ręczno (zakładka Ochrona środowiska/prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami) na elektronicznej platformie usług administracji publicznej – ePUAP, opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.


W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość, bez względu na ich wiek, ilość wytwarzanych odpadów i miejsce zameldowania.


Wszystkie złożone deklaracje poddawane są weryfikacji i kontroli pod względem stanu faktycznego istniejącego na danej nieruchomości.
Nie zmieniły się zasady składania deklaracji, zmianie uległ jedynie formularz.
Zgodnie z art. 6 m ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu złożenia nowej deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Przypadki, które obligują do złożenia deklaracji:
• urodzenie dziecka ,
• zgon mieszkańca nieruchomości,
• zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości,
• wynajęcie dodatkowej osobie pokoju czy lokalu mieszkalnego,
• powrót mieszkańca z zagranicy, wyjazd za granicę,
• zamieszkania na nowej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
• zakupu lub sprzedaży nieruchomości.
Zgodnie z art. 6m ust. 4 właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca, wówczas właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
                                                                                                        Wójt Gminy Ręczno
                                                                                                             /-/  Piotr Łysoń

więcej

Obrazek dla news_584

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 KWIETNIA 2020 ROKU

02.04.2020

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010) ze zm.) Wójt Gminy Ręczno zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2020 r. Rada Gminy Ręczno podjęła uchwałę nr XIII.93.2020 (Dz. U. Woj. Łódz. z 2020 r., poz. 1742) w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 kwietnia 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
1. 25,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;
2. 25,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;
3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostują w kompostowniku przydomowym, zwolnienie z części opłaty dotyczy każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość i wynosi 7,00 złotych miesięcznie*;
4. 18,00 zł (25-7=18zł) od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny a bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostowane są przydomowym kompostowniku ;
5. 50,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów**
* w przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić na PSZOK, musi posiadać własny kompostownik dowolnej konstrukcji, rozmiarami dostosowany do ilości bioodpadów powstających na jego posesji. Posiadanie kompostownika zostanie skontrolowane przez pracowników Urzędu Gminy Ręczno. Pracownicy firmy wywozowej będą również kontrolować zawartość pojemników na odpady pod względem zawartości bioodpadów.
** w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów (np. mieszanie bioodpadów z innymi odpadami) wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji), stosując stawkę opłaty podwyższonej. Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotności wartości stawki podstawowej.
WAŻNE: Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady i dodatkowo popiół.
ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI
Jeśli w gospodarstwie domowym nie zmieniła się liczba osób i brak jest kompostownika nie trzeba składać nowej deklaracji. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.
Deklaracje można złożyć:
• osobiście, jednak z uwagi na czasowe zamknięcie Urzędu Gminy Ręczno dla bezpośredniej obsługi interesantów złożenie deklaracji może odbyć się również poprzez jej umieszczenie w specjalnej skrzynce podawczej zlokalizowanej w wejściu do urzędu. Znajdują się tam również czyste druki deklaracji; • za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno; • elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail: ug@reczno.pl jako załącznik w formacie PDF, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub za pomocą formularza elektronicznego deklaracji, udostępnionego w profilu Urzędu Gminy Ręczno (zakładka Ochrona środowiska/prowadzenie działalności związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami) na elektronicznej platformie usług administracji publicznej – ePUAP, opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego
Druki deklaracji dostępne są w formie papierowej w budynku Urzędu Gminy Ręczno (przy wejściu) oraz do pobrania ze strony www.reczno.pl zakładka Gospodarka odpadami/Wzory deklaracji.
Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:
• do 15 marca za miesiące styczeń-luty
• do 15 maja za miesiące marzec-kwiecień
• do 15 lipca za miesiące maj-czerwiec
• do 15 września za miesiące lipiec-sierpień
• do 15 listopada za miesiące wrzesień-październik
• do 30 grudnia za miesiące listopad-grudzień
• Wpłat z tytułu gospodarowania odpadami zaleca się dokonywać na konto Gminy Ręczno nr: Bank Spółdzielczy w Przedborzu o/Ręczno (rubryce „tytułem”, należy wpisać: „opłata za odpady i adres nieruchomości jakiej dotyczy wniesiona opłata”)
91 8988 0001 0030 0306 0004 0552
                                                                                                      Wójt Gminy Ręczno
                                                                                                       /-/ Piotr Łysoń

więcej

Obrazek dla news_583

Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

30.03.2020

Działając zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z dnia 26.03.2020 r. Urząd Gminy Ręczno informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia pocztą tradycyjną. W tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) zostanie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgłoszenia można przesyłać na adres poczty elektronicznej – sekretarz@reczno.pl

Dodatkowych informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń w czasie ograniczeń przyjmowania interesantów można uzyskać pod numerem telefonu – 609 122 189.

więcej

Obrazek dla news_581

Płatność za wode i ścieki

25.03.2020

W związku z sytuacja epidemiologiczną w kraju oraz w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla społeczności gminnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Wójt Gminy Ręczno podjął następujące decyzje: 

Z dniem 23 marca 2020r. Inkasent  nie odczytuje stanu wodomierza lub wodomierzy i nie wystawia faktur bezpośrednio u odbiorcy usług (tj. pobierających wodę z sieci wodociągowej i/lub  odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej).

Prosimy o podawanie stanów liczników mierzących zużycie wody pobranej i/lub liczników wody służących do odliczania ilości wody, która nie trafia do kanalizacji tzw. podliczników, drogą: telefoniczną, sms, e-mail lub przez stronę internetową.


 

więcej

Obrazek dla news_580

WPŁATY I ODBIÓR ODPADÓW A KORONAWIRUS

23.03.2020

 Szanowni mieszkańcy z uwagi na liczne pytania dotyczące wpłat i odbioru odpadów komunalnych informujemy , że na chwilę obecną odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem. 

  • WPŁATY z tytułu gospodarowania odpadami zaleca się dokonywać na konto Gminy Ręczno nr: Bank Spółdzielczy w Przedborzu o/Ręczno

91 8988 0001 0030 0306 0004 0552

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian spowodowanych wystąpieniem „siły wyższej” informacje będą przekazywane na bieżąco.

więcej

Obrazek dla news_577

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE

23.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.