Logo Ręczno Urząd Gminy

Archiwum newsów, strona 60

Obrazek dla news_621

XIV Sesja Rady Gminy Ręczno

15.06.2020

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że XIV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali „Wspólny Dom” w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wnioski do proponowanego porządku obrad.

 3. Wnioski do protokołu XIII sesji Rady Gminy Ręczno.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie gminy.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ręczno wotum zaufania.

 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. (Przedstawienie opinii RIO w Łodzi o sprawozdaniu Wójta Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2019 r.; Odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ręczno z wykonania budżetu za 2019 r.; Odczytanie opinii RIO w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ręczno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ręczno na 2020 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Ręczno, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ew. 162,163,165, 166.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2020 roku.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji w interesie publicznym „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji o podjęcie szczególnych środków dotyczących przeciwdziałaniu inwazji kosmitów.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 19. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 20. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

 21. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023.

 22. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r.

 23. Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych przez GOPS w Ręcznie za 2019 r.

 24. Sprawy różne.

 25. Zamknięcie sesji.


 

Przewodniczący Rady

Mirosław Zawada


 


 


 


 

więcej

Wójt gminy zaprasza

Piotr Łysoń

godziny przyjęć interesantów
środa 9:00 - 12:00

tel. 044 781 32 21
e-mail: wojt@reczno.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.